תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.simanimltd.co.il (להלן: "האתר") מבית חברת סימנים בע"מ (להלן: "המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר (להלן: "המשתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שיהיו מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר.

 1. התכנים והשירותים הניתנים באתר
  • אתר כולל מידע אודות פעילות המפעילה והשירותים הניתנים על ידה, הכוללים סימון, צביעה ותמרור של כבישים ודרכים, צביעת חניונים וכן ייבוא ושיווק של מוצרי בטיחות לכבישים (להלן: "השירותים") וכן כולל מידע כללי אודות תמרור כבישים, צביעת דרכים וכן מידע אודות סוגים שונים של אביזרי בטיחות לכבישים. כמו כן, האתר מאפשר הזנת פרטי המשתמש לצורך יצירת קשר עמו על-ידי המפעילה (המידע אודות השירותים, המידע הכללי כאמור וכן שירות אחרון זה, ייקראו יחד להלן: "התכנים").
  • המפעילה רשאית לשנות את התכנים, השירותים, כל מידע ושירות הניתן באתר וכן את תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך בו. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
  • מובהר, כי אין בתכנים ו/או בכל מידע המוצג באתר, משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לדרישות והוראות הדין בנושא בטיחות, ביחס לאופן הרכבת מוצרי הבטיחות המוצגים באתר ובאופן כללי ביחס לשימוש במוצרים ו/או בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
 2. היעדר אחריות
  • האתר בכללותו, התכנים, המידע, הטקסט, התצלומים, הגרפיקה, סרטוני הווידאו, הודעות או כל חומר אחר המופיע באתר או שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם ("AS-IS"), ללא כל התחייבות כלשהי מצד המפעילה, ובכלל זה מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה של כל הכלול באתר.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, התכנים והמידע המופיעים בו, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר או בשירותים המוצעים בו, שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של המפעילה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלק מן התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר באתר, נמסרו למפעילה על ידי צדדים שלישיים. על אף שהמפעילה פועלת ו/או תפעל כדי להבטיח שהתכנים באתר יהיו עדכניים ושלמים, בהתחשב בכמות המידע, למפעילה אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.
 3. המוצרים והשירותים המופיעים באתר
  • המידע המופיע באתר אודות המוצרים המשווקים על ידי המפעילה והשירותים הניתנים על ידה, לרבות תמונותיהם, ניתנים להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את המפעילה. זאת ועוד, המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים המופיעים באתר ו/או לספק את כל השירותים המתוארים באתר.
  • המידע אודות המוצרים המוצגים באתר, נמסר על ידי ספקי ו/או יצרני המוצרים והמפעילה אינה מתחייבת על מהימנותו ו/או נכונותו. כך, כל המידע אודות המוצרים מצוי באחריותם המלאה והבלעדית של ספקי ו/או יצרני מוצרים אלה, ובכל מקרה אינו באחריות המפעילה. משתמש אשר יבחר לרכוש מוצר המופיע באתר (להלן: "המזמין"), לא תעמוד לו כל טענה כנגד המפעילה בנוגע למפרט המוצר, טיבו וכל עניין אחר בקשר אליו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר, איכותם, טיבם ותכולתם, חלה באופן בלעדי על הספקים והיצרנים של מוצרים אלה, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. לפיכך, כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש ו/או מזמין בקשר עם המוצרים, יופנו על ידו במישרין אל הספק/היצרן של המוצרים, על פי הוראות החוק ועל פי העניין, ולא תהא לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.
  • המפעילה אינה מתחייבת כי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר יתאימו לצרכיו של המזמין, ובחירת המוצרים ו/או השירותים נעשית על אחריותו הבלעדית. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר ייגרם למזמין כתוצאה מאי התאמתו של מוצר ו/או שירות לצרכיו הספציפיים של המזמין.
  • ביטול עסקה ו/או החזרתו או החלפתו של מוצר, תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
 4. אחריות
  • מבלי לגרוע מהוראות היצרן ביחס לכל מוצר, אחריות המפעילה בגין המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר, תהא ביחס למוצרים ו/או שירותים מסוימים, בהתאם לתנאים ולתקופת זמן, כפי שאלה מופיעים בקטלוג המוצרים ו/או השירותים (או כל מסמך רלוונטי אחר) המצוי במשרדי המפעילה, במועד רכישת המוצרים/השירותים על ידי המזמין.
  • יובהר כי למוצרים המשווקים על ידי המפעילה המופיעים באתר, אין אישור רשמי של הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות, ביחס להתאמתם לתקינה הרלוונטית.
  • השימוש במוצרים המשווקים על ידי המפעילה והמופיעים באתר, נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בהם, והמפעילה אינה אחראית על נזק מכל סוג שהוא, ישיר, משני, תוצאתי או עקיף, פיזי או כספי, אשר ייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן רווחים, הכנסה, נזק לרכוש, אובדן זמן, אי נוחות וכן כל נזק והפסד אחר מכל סוג שהוא, הנובעים מהשימוש במוצרים ו/או מהזמנת השירותים הניתנים על ידי המפעילה, וזאת לרבות הפסדים ו/או נזקים כאמור אשר ייגרמו בשל החלפת או תיקון המוצר על ידי המפעילה.
  • אופן התקנת המוצרים והשימוש בהם יעשה בהתאם להוראות היצרן בלבד וכל האמור באתר בקשר לבחירת המוצרים, התקנתם והשימוש בהם וכן בחירת השירותים על בסיס התכנים המופיעים באתר, אינו מהווה יעוץ, המלצה ו/או חוות דעת בקשר לשימוש במוצרים כאמור ו/או באשר להזמנת השירותים. כאמור בסעיף ‏1.3 לעיל, בטרם רכישת מוצר ו/או שירות וכן בטרם ביצוע כל עסקה, נטילת כל התחייבות כספית, עסקית, מקצועית ו/או נקיטת כל פעולה אחרת בהסתמך על התכנים המצויים באתר – על המשתמש להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה. המפעילה לא תחוב בכל אחריות ונזק מכל סוג שהוא, ביחס להחלטות עסקיות, כלכליות, כספיות וכן כל פעולה או החלטה אחרת שנעשתה או התקבלה על ידי המשתמש, בהסתמך על התכנים המסופקים באתר.
  • אם, על אף האמור בתנאי שימוש אלה, ייקבע כי המפעילה הינה אחראית לנזק שנגרם למי מהמשתמשים אשר עשו שימוש במוצרים ו/או בשירותים הניתנים על ידי המפעילה – סכום הפיצוי אשר ישולם על ידי המפעילה, בכל מקרה, לא יעלה על שווי המוצר שנרכש על ידי המזמין ו/או שווי השירות שניתן על ידי המפעילה.
  • המפעילה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים אשר אינה בשליטה, לרבות אך לא רק עיכובים של חברות השילוח, עיכובים באספקת המוצרים, תקלות, שביתות, אסונות טבע, תקלות מכל סוג שהוא במשרדי המפעילה ו/או במפעלי יצרני ו/או ספקי המוצרים ו/או כל עיכוב או תקלה אחרת שאינה בשליטת המפעילה.

מעבר לכך יובהר, כי ככל ויתרחשו אירועים כאמור שאינם בשליטת המפעילה, אשר יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידה, המפעילה תהא רשאית לבטל את רכישת המוצרים ו/או מתן השירותים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעילה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי ויצרני המוצרים, אשר מימוש השירותים כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט.
 1. מדיניות שמירה על פרטיות
  • חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכתובתך (או כתובת בית העסק, על פי העניין). המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי קבלת השירותים כמפורט בתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך ולא חלה כל חובה חוקית למסירתו. עם זאת, ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את השירותים הטעונים רישום. בשימוש באתר הנך מסכים כי הנתונים ישמשו לצורך יצירת קשר על ידי מפעילת האתר.
  • המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא כמפורט בתנאי שימוש אלה זו וכן במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
   • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע.
   • בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
   • המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי שימוש אלה.
   • המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. המפעילה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם לך עקב חדירה בלתי מורשית כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים בו, הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו.
   • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.
    אם אינך רוצה לקבל Cookies,  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google  כדי להפסיק לצפות במודעות של האתר ומודעות אחרות.
 1. בעלות וזכויות
  • כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  • למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.
  • אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.

 

 1. נוהל מתן הודעה והסרה

אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילה באמצעות דואר אלקטרוני: ayeletm1@bezeqint.net וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

 1. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 1. תיקון תנאי השימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

 1. פניות למפעילה

לבירורים ושאלות ביחס לשירותים הניתנים באתר, המשתמש מוזמן לפנות לנציגי השירות מטעם המפעילה באמצעות דואר אלקטרוני: ayeletm1@bezeqint.net או באמצעות מוקד השירות הטלפוני שמספרו 03-9791028.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל. הנני נותן בזאת את הסכמתי המלאה לכל האמור בתנאי הסכם זה, ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.